Regulamin konkursu

Konkurs “Wygraj Kartę Prezentową” – Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą „Wygraj Kartę Prezentową”
1.2. Konkurs prowadzony jest na terenie Polski.
1.3. Organizatorem konkursu pod nazwą “Wygraj Kartę Prezentową” jest Agata Kozerska Assist Media, NIP: 9241853192, REGON: 081079607 , zwany dalej “Organizatorem”.
1.4. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator konkursu.
1.5. Celem Konkursu jest promocja nowego produktu – Karty Prezentowej.
1.6. Konkurs trwa: od 9.12.2022r. (godz. 12.00) do 11.12.2022 r. (godz. 23.59). dalej: „Czas Trwania Konkursu”. Organizator, z ważnych powodów, może przedłużyć bądź skrócić czas trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem Strony Konkursowej.
1.7. Konkurs prowadzony jest na profilu @Dekorillo w serwisie Instagram (dalej „Strona Konkursu”) na podstawie niniejszego regulaminu Konkursu (zwanego dalej „Regulaminem”).
1.8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 12.12 na stronie konkursowej.
1.9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, powiązany, popierany ani administrowany przez serwis Instagram. Serwis Instagram nie pomaga w przeprowadzaniu Konkursu, a Organizator korzysta wyłącznie z serwisu Instagram w celu administrowania Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze oraz reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Instagram. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia serwisu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko serwisowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.
1.10. Niniejszy Regulamin obowiązuje zarówno Uczestników Konkursu – do których stosuje się go w całości, jak i – odpowiednio – innych użytkowników Konkursu, do których w szczególności stosuje się wprost postanowienia sekcji 4 i 7 niniejszego Regulaminu.

§ 2. Uczestnicy

2.1. Uczestnikiem Konkursu jest każda, pełnoletnia (posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych) osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Polski, która jest użytkownikiem serwisu Instagram – zwana w Regulaminie „Uczestnikiem”.
2.2. Uczestnikami mogą być również osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą swoich prawnych opiekunów (rodziców, przysposabiających, kuratorów ustanowionych dla częściowo ubezwłasnowolnionych).
2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione, świadczące odpłatnie usługi lub wykonujące dzieła na zamówienie Organizatora lub innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu, jak również członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny dla celów Regulaminu uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2.4. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika konkursu jest: a) spełnienie warunków określonych w pkt. 2.1-2.3 powyżej; b) w określonym terminie trwania konkursu wysłanie Zgłoszenia (zawierającego Odpowiedź dalej „Praca Konkursowa”) we wskazany w sekcji 4. niniejszego regulaminu; c) zapoznanie i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu; d) spełnienia warunków Regulaminu.

§ 3. Akceptacja Regulaminu

3.1. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że: a) akceptuje niniejszy Regulamin, regulamin Portalu Instagram oraz inne regulacje prawne dotyczące uczestnictwa w Konkursie oraz użytkowania Portalu; b) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101,poz. 926 z późn.zm.), w tym do przekazania swoich danych osobowych osobom trzecim w celu przeprowadzenia Konkursu.
3.2. Dokonanie Rejestracji udziału w Konkursie oznacza złożenie przez danego Uczestnika następujących oświadczeń lub zezwoleń:
a) Wyrażenie zgody na udział w konkursie;
b) Złożenie oświadczenia, iż Uczestnik jest osobą pełnoletnią, z zastrzeżeniem pkt. 2.2. w Sekcji 2 niniejszego Regulaminu, jak również, że nie zachodzą wobec niego żadne przesłanki, które powodują jego wykluczenie z Konkursu;
c) Wyrażenie zgody na opublikowanie na Stronie Konkursu imienia, nazwiska, w celu opublikowania Laureata Konkursu. Zgoda powyższa obejmuje także zgodę na opublikowanie Pracy Konkursowej Uczestnika, który uzyska prawo do nagrody na Stronie Konkursu;
d) Udzielenie zezwolenia(zwanego dalej licencją niewyłączną) na korzystanie przez Organizatorów z Pracy Konkursowej Uczestnika w serwisie Instagram.
e) Praca konkursowa stanowi przejaw jego indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz, że przysługują mu wszelkie prawa do Pracy Konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone, jak również że rozporządzenie przez niego Pracą Konkursową po wysłaniu Zgłoszenia nie wpłynie na uprawnienia Organizatora.
3.3. Podanie danych, złożenie oświadczeń, jak również udzielenie wszystkich zgód i zezwoleń przedstawionych w Rejestracji jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania Rejestracji umożliwiającej uczestnictwo w Konkursie.
3.4. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika.

§ 4. Zasady

4.1. Konkurs polega na opublikowaniu na stronie Organizatora (Dekorillo) odpowiedzi na zadane pytanie: : Komu podarował(a)byś wygraną Kartę Prezentową. Odpowiedź uzasadnij.

Odpowiedzi należy umieścić w serwisie Instagram pod postem konkursowym, opublikowanym na stronie Organizatora.

4.2. Każdy Uczestnik może przesłać w ramach Konkursu tylko jedno zgłoszenie.
4.3. Zgłoszenia można przesyłać do 11.12.2021 r. do godziny 23.59, wyniki zostaną ogłoszone 12.12.2021 r., do godz. 22.00.
4.4. Organizator wybierze najciekawszą odpowiedź i na tej podstawie wyłoni 1 laureata Konkursu.
4.5. Niedopuszczalne jest przesyłanie Zgłoszeń, które: a) Zawierają treści sprzeczne z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego. b) Zawierają treści wulgarne, obsceniczne, treści uważane powszechnie za obraźliwe; c) Naruszają prawa innych osób, np. dobra osobiste, autorskie prawa majątkowe lub osobiste innych osób; d) Naruszają dobre obyczaje; e) Są niezgodne z Regulaminem.
4.6. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania ze Strony Konkursu niedopuszczalnych Zgłoszeń, o których mowa w pkt 4.4. powyżej.
4.7. Zgłoszenia, o których mowa w pkt 4.5.powyżej nie biorą udziału w Konkursie.
4.8. Rejestracja udziału w Konkursie odbywa się poprzez zgłoszenie na Stronie konkursowej.

§ 5. Nagrody

5.1. Nagroda w Konkursie dla uczestnika:
Karta Prezentowa o wartości 1000zł  na zakup tapety ze sklepu Dekorillo (www.dekorillo.pl). 
5.2. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
5.3. Karta Prezentowa upoważnia do jednorazowego zakupu na www.dekorillo.pl
5.4. Karty Prezentowej można użyć tylko raz bez względu na to, czy pełna wartość nominalna Karty została wykorzystana.
5.5. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot niewykorzystanej kwoty, gdy wartość zakupu jest niższa od wartości nominalnej Karty Prezentowej.
5.6. Jeżeli wartość zamówienia przekracza wartość środków na Karcie Prezentowej, Nabywca Karty Prezentowej zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny w sposób określony przez Dekorillo dla danego rodzaju towaru.
5.7. Karta Prezentowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.
5.8. Karta Prezentowa jest ważna do 12.12.2023r.
5.9. Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody zgodnie z § 4 ust. 5, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu.
5.10. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 Regulaminu, w tym nie wskaże danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie określonym w § 4 ust. 5, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.
5.11. Nagroda może być tylko przekazana poprzez wysłanie jej za pomocą poczty polskiej lub kuriera. Dopuszcza się przekazanie osobiste w siedzibie firmy.
5.12. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu Art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)
5.13. Nagroda nie podlega opodatkowaniu zgodnie ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
5.14. Nagroda niewydana w Konkursie z przyczyn leżących po stronie uczestnika pozostaje w dyspozycji Organizatora.
5.15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród.
5.16. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem wygasają w ciągu 14 dni od dnia przyznania nagrody.

§ 6. Prawa Autorskie

6.1. Poprzez uczestnictwo w Konkursie Uczestnik oświadcza i zapewnia, że:
a) posiada pełne, nieograniczone i nieobciążone prawa autorskie do zgłoszonych w Konkursie Prac Konkursowych oraz ich treści,
b) treści umieszczone w Pracy Konkursowej nie naruszają prawa powszechnie obowiązującego ani dobrych obyczajów, w szczególności nie szerzą nienawiści ani dyskryminacji rasowej, kulturowej, etnicznej, obyczajowej, światopoglądowej, godności oraz nie naruszają dóbr osobistych innych osób, nie mogą być zakwalifikowane jako pornografia nie stanowią zniewagi i pomówienia innych osób,
c) treści zawarte w Pracy Konkursowej nie naruszają w szczególności cudzych praw autorskich, nie udzielono licencji wyłącznej ani niewyłącznej na użytkowanie Pracy Konkursowej za wyjątkiem opisanych w niniejszym Regulaminie.
6.2 Organizatorowi przysługuje prawo do publikowania prac zgłoszonych do Konkursu na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Instagram.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.
6.3. Niezależnie od powyższego Organizator, w oparciu o przepis art. 921§3 kodeksu cywilnego zastrzega, iż z datą przekazania Laureatom Konkursu Nagród określonych w treści pkt.3. Regulaminu, nabywa wszelkie prawa autorskie do stworzonych przez Laureatów Prac Konkursowych. W celu uniknięcia wątpliwości nabycie praw następuje w najszerszym możliwym zakresie i na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz obejmuje wszelkie zezwolenia i zgody w zakresie praw osobistych Uczestników opisane powyżej, w tym w szczególności zgodę na tworzenie i eksploatację dowolnych opracowań Prac Konkursowych, łączenie ich z innymi dobrami i wykorzystanie w szeroko pojętym charakterze promocyjnym i reklamowym.
6.4. Jednocześnie z przystąpieniem do Konkursu i przesłaniem Pracy Konkursowej Uczestnicy zrzekają się wykonywania osobistych praw autorskich do Pracy Konkursowej i zezwalają na ewentualne wykonywanie tych praw w ich imieniu Organizatorowi.
6.5. Wydanie Nagrody Laureatowi zaspokaja jego wszelkie roszczenia z tytułu praw własności intelektualnej.

§ 7. Uczestnictwo w konkursie i wykluczenie z Konkursu

7.1. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do nienaruszania nazw handlowych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej przysługujących Organizatorowi.
7.2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub innych postanowień regulaminów Portalu, jak również w przypadku naruszenia praw osób trzecich lub prawa powszechnie obowiązującego, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub zablokowania dostępu użytkownikowi do Konkursu. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
7.3. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik narusza bądź może naruszyć prawa osób trzecich Organizator ma prawo żądać udowodnienia, że zamieszczone Prace konkursowe nie naruszają praw osób trzecich.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi Konkursu na piśmie w terminie do 14 dni od zakończenia Konkursu.
8.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i dokładny adres uczestnika, e-mail podany w Konkursie jak również dokładny opis i powód reklamacji.
8.3. Reklamacja powinna być złożona w wiadomości prywatnej na Stronie Konkursowej: Dekorillo na Instagramie w wiadomości prywatnej lub na adres e-mail: sklep@dekorillo.pl
8.4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.
8.5. Decyzja Organizatora jest ostateczna i kończy postępowanie reklamacyjne.

§ 9. Postanowienia końcowe

9.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
9.2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.
9.3. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu będzie zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2002r. nr 101 poz.926 z późn. zm). Agata Kozerska, ul. Szprotawska 4, Żagań, NIP: 9241853192 , REGON: 081079607, Dane będą zbierane w celu przeprowadzenia Konkursu.
3.4 Poprzez udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że: a) akceptuje niniejszy Regulamin, regulamin Portalu Instagram oraz inne regulacje prawne dotyczące uczestnictwa w Konkursie oraz użytkowania Portalu; b) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101,poz. 926 z późn.zm.), w tym do przekazania swoich danych osobowych osobom trzecim w celu przeprowadzenia Konkursu.
9.5. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie.
9.6. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Konkursu lub w stosunku do którego powziął takie podejrzenie.
9.7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez uczestników Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Konkursu W takim przypadku Organizator zobowiązany jest, co najmniej na 2 dni wcześniej poinformować Uczestników Konkursu o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie Konkursowej, tak by każdy Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w Konkursie lub odstąpienia od udziału w Konkursie.
9.8. Niniejszy konkurs nie stanowi loterii w rozumieniu Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych(Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). Uczestnictwo w niniejszym Konkursie nie jest uzależnione od nabycia jakiegokolwiek produktu, losu bądź usługi, a wygrana w konkursie nie zależy wyłącznie od przypadku.

⭐⭐⭐